نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه ای از چارت استفاده شده

نمونه دایره ای 1
نمونه دایره ای 2
نمونه دایره ای 3
نمونه دایره ای 4
نمونه دایره ای 5
نمونه دایره ای 6
نمونه دایره ای 7
نمونه دایره ای 8

نمونه ای از چارت استفاده شده

طریقه استفاده از کد

گرافیکی کد
1/5 <span data-plugin="peity-pie" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">1/5</span>
226/360 <span data-plugin="peity-pie" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">226/360</span>
0.52/1.561 <span data-plugin="peity-pie" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">0.52/1.561</span>
1,4 <span data-plugin="peity-pie" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">1,4</span>
226,134 <span data-plugin="peity-pie" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">226,134</span>
0.52,1.041 <span data-plugin="peity-pie" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">0.52,1.041</span>

طریقه استفاده از کد

گرافیکی کد
1/5 <span data-plugin="peity-donut" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">1/5</span>
226/360 <span data-plugin="peity-donut" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">226/360</span>
0.52/1.561 <span data-plugin="peity-donut" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">0.52/1.561</span>
1,4 <span data-plugin="peity-donut" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">1/4</span>
226,134 <span data-plugin="peity-donut" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">226,134</span>
1,2,3,2,2 <span data-plugin="peity-donut" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="30" data-height="30">1,2,3,2,2</span>

طریقه استفاده از کد

گرافیکی کد
5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 <span data-plugin="peity-line" data-fill="#71b6f9" data-stroke="#169c81" data-width="100" data-height="40">5,3,9,6,5,9,7,3,5,2</span>
5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 <span data-plugin="peity-line" data-fill="#71b6f9" data-stroke="#169c81" data-width="100" data-height="100">5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2</span>
0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2 <span data-plugin="peity-line" data-fill="#71b6f9" data-stroke="#169c81" data-width="100" data-height="100">0,-3,-6,-4,-5,-4,-7,-3,-5,-2</span>
5,3,9,6,5,9,7,3,5,2 <span data-plugin="peity-bar" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="100" data-height="30">5,3,9,6,5,9,7,3,5,2</span>
5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2 <span data-plugin="peity-bar" data-colors="#71b6f9,#ebeff2" data-width="100" data-height="30">5,3,2,-1,-3,-2,2,3,5,2</span>

طریقه استفاده از کد

گرافیکی کد
6/7 <span data-plugin="peity-donut-alt" data-peity='{ "fill": ["#4c5667", "#ebeff2"], "innerRadius": 24, "radius": 30 }'">6/7</span>
4/7 <span data-plugin="peity-donut-alt" data-peity='{ "fill": ["#71b6f9`", "#ebeff2"], "innerRadius": 18, "radius": 28 }'">4/7</span>
5/7 <span data-plugin="peity-donut-alt" data-peity='{ "fill": ["#5d9cec", "#ebeff2"], "innerRadius": 20, "radius": 24 }'">5/7</span>
6/7 <span data-plugin="peity-donut-alt" data-peity='{ "fill": ["#fb6d9d", "#ebeff2"], "innerRadius": 18, "radius": 20 }'">6/7</span>
آقای ادمین2016 ©.