نمونه اول

نمونه دوم

نمونه سوم

نوع ورودی

متنی نمونه در این قسمت

مقادیر مجاز

متن نمونه

آقای ادمین2016 ©.