نمونه اول

با استفاده از کد <a>, <button>, یا <input>

نمونه دوم

با کد .btn-rounded در دسترس

نمونه 3

با کلاس .btn-bordred در دسترس است

نمونه چهارم

با کلاس .btn-trans در دسترس است

نمونه پنجم

با کد .w-xs, .w-sm, .w-md یا .w-lg.

نومنه ششم

با .btn-lg, .btn-sm, یا .btn-xs در ابعاد مختلف

نمونه هفتم

با اضافه کردن کد disabled در <button> دکمه

نمونه هشتم

نمونه دکمه با آیکون


نمونه نهم

با استفاده از کد .btn-block.

نمونه دهم

با استفاده از کد .btn در .btn-group.آقای ادمین2016 ©.