نمونه هشدار ها مثال ها
پیشفرض
سربرگ و متن پیشفرض
پیغام موفق
پیغام هشدار با دکمه های پیشرفته برای جواب...
روی ددکمه لغو بزنید تا ببینید چه میشود
پیغام با نمایش عکس در سربرگ
یک پیغام با تایمر زمان نمایش
یک پیغام با دکمه اولیه
یک پیغام با دکمه اعلان
یک پیغام با دکمه قبول
یک پیغام با دکمه هشدار
یک پیغام با دکمه خطر
آقای ادمین2016 ©.